Ochrona środowiska

Dofinansowanie obejmuje realizację projektów w zakresie ochrony środowiska (redukcja zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii), ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju zasobów ludzkich (promowanie wykształcenia i szkoleń), opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem, dotacji na badania naukowe, wdrażania przepisów z Schengen, wzmacniania sądownictwa, polityki regionalnej i działań transgranicznych.

O wsparcie finansowe z „funduszy norweskich” mogą ubiegać się instytucje publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe działające w interesie społecznym, władze krajowe, samorządowe, instytucje naukowo-badawcze, organizacje społeczne i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego.