Fundusz spójności

Fundusz Spójności (FS) jest instrumentem polityki strukturalnej UE, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych.

Jego nazwa wiąże się z głównym celem, którym jest integracja nowych państw z pozostałymi krajami UE. Pomoc z FS ma zasięg krajowy, a nie regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych.

Zadaniem funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez współfinansowanie dużych (o wartości powyżej 10 mln euro) projektów w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury publicznej, w tym transportowej. Pomiędzy projektami w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury publicznej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na poziomie 50% dla każdego sektora.

Published by